No Nama Lengkap Jabatan
1 Eko Setiawan, ST., M.T., Ph.D. Kaprodi Teknik Industri UMS
2 Much. Djunaidi, ST., MT. Sekprodi I Teknik Industri UMS
3 Dr. Indah Pratiwi, S.T., M.T. Sekprodi II Teknik Industri UMS
4 Hafidh Munawir, S.T., M.Eng. Ka-Lab Teknik Industri UMS
5 Diharto, S.Kom. Staf Administrasi Teknik Industri UMS
6 Usman Cahyo Saputro, A.Md. Laboran Teknik Industri UMS